Melde- og rapporteringsplikt ved ulykker

 • Publisert: 01.01.2012

Ulykker og nestenulykker skal innrapporteres

Nedenfor er det gitt en kort oversikt over når og hvordan det skal meldes og rapporteres. Det er likevel viktig å lese veiledning om melding og rapportering av ulykker til Sjøfartsdirektoratet m.fl. i fil-listen nedenfor for å få med seg alle detaljene i melde- og rapporteringsplikten.

Melding

Skipsfører eller rederi skal uten opphold gi muntlig melding ved blant annet:

 • tap av skip eller liv
 • betydelig skade på person eller fartøy,
 • arbeidsulykke når det kreves evakuering av den skadde
 • utslipp eller sannsynlig utslipp av olje eller skadelige stoffer
 • brann, eksplosjon, sammenstøt eller lignende
 • grunnstøting og kollisjon

Meldingen gis til Hovedredningssentral eller kystradiostasjon dersom det er behov for assistanse eller er fare for utslipp.

Dersom det ikke er behov for assistanse gis meldingen til Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24 timer i døgnet).

Ved ulykke på fritidsbåt kan melding gis til politiet i stedet for å melde fra til de ovennevnte instansene.

Ved utslipp eller fare for utslipp utenfor norsk sjøterritorium skal melding sendes til nærmeste kyststat med høyest mulig prioritet.

Rapportering

Skipsfører eller rederi skal rapportere blant annet sjøulykker og arbeidsulykker til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Rapporteringsplikten er nærmere beskrevet i veiledningen om melding og rapportering i kolonnen til høyre. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er gitt melding om ulykken eller ikke.

Rapportering av nestenulykker

Hendelser med passasjerskip som har medført umiddelbar fare for tap av liv, forlis eller betydelig skade på miljøet skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Sjøfartsdirektoratet ønsker at det rapporteres også om alvorlige nestenulykker med andre skip enn passasjerskip, fordi det er viktig for direktoratet å bli kjent med informasjon som kan brukes for å bedre sikkerheten om bord.

Skjema for rapportering

Skjema for rapportering er tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets skjemakatalog. I skjemakatalogen finner du skjema KS-0197. Du kan velge om du vil rapportere elektronisk via Altinn (krever pålogging) eller i form av en nedlastbar pdf.

Melding om personskade til NAV

Ved skade på arbeidstaker er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV.
Aktuelle skjema finner du på NAVs nettside.

Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) samt norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge, ansatt på norsk skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det samme gjelder for statsborgere av et EØS-land, samt utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden.

Melding om EL-ulykke

Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet skal snarest mulig meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Les mer om krav til rapportering på DSBs nettside Her finner du også aktuelle skjemaer.

Varsling ved akutt forurensning

Varslingsinstanser – hvem som skal varsles

 • Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.
 • Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy.
 • Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen.
 • Kystverket kan utarbeide et system for viderevarsling.

Tilsynsmyndighet

Kystverket, eller den Fiskeri- og kystdepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskrift blir overholdt.

Faremeldinger

Utdrag fra forskrift om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v.

 1. Konvensjonens kapittel V om navigeringens sikkerhet, reglene 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 og 16, om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v., gjelder for alle skip som bestemt i § 2 i denne forskrift.
 2. For Norges vedkommende sendes faremeldinger til Havnedirektøren i Oslo. Meldinger om minefarer sendes vedkommende Sjøforsvarskommando. Meteorologiske observasjoner sendes Meteorologisk institutt. Radiomeldinger sendes som bestemt i Radioreglementet.
 3. Det henstilles til reder/skipsfører å sørge for at konvensjonens kap V regel 8(e) etterkommes.

Veiledninger

Til toppen