Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Om direktoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister. Registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (herunder skipsbyggingsregisteret) sikrer rettsvernet for eier og panthaver.

Om Sjøfartsdirektoratet – inklusiv strategiplan 2012-2015 (brosjyre - pdf)


Strategibrosjyre Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø, og materielle verdier. Direktoratet ledes av sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I saker som dreier seg om miljøforhold knyttet til det enkelte skip og vern av det marine miljø, er direktoratet underlagt Miljøverndepartementet.

Sjøfartsdirektoratet bistår Petroleumstilsynet i håndhevelsen av petroleumsloven på norsk sokkel og er tilsynsmyndighet for fritidsfartøy som kommer under reglene om CE-merking.

Tildelingsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet finner du på denne siden.

Organisasjonsnummer NO 974 761 262

Serviceerklæring - les den på nett her