Bemanning av fartøy

  • Publisert: 11.02.2016

Krav til bemanning og søknad om bemanningsoppgave

Sjøfartsdirektoratet fastsetter såkalt sikkerhetsbemanning etter søknad fra rederiet. Dette gjøres i henhold til forskrift om bemanning av norske skip som igjen bygger på IMO resolusjon A.890(21) «principles of safe manning». Direktoratet er opptatt av å bygge opp under trepartssamarbeidet og det er derfor et krav at tillitsvalgte involveres i forbindelse med søknaden.

Sikkerhetsbemanning som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet. Reder må i søknaden sannsynliggjøre at det mannskapet som foreslås som sikkerhetsbemanning kan ivareta disse oppgavene. Sikkerhetsbemanning er den minste tillatte bemanning et fartøy kan ha ved operasjon. Direktoratets vedtak må ikke forstås som et vedtak på hva som i alle situasjoner er korrekt bemanning.

Faktisk arbeidsbyrde på fartøyet kan variere stort avhengig av type fartøy, markedssegment, rute, trafikkbelastning osv. Rederiet har videre full frihet til å pålegge mannskapet oppgaver som går utover oppgavene sikkerhetsbemanningen skal ivareta. Eksempel på slike oppgaver kan være drift av restaurant, billettering, ikke sikkerhetskritisk vedlikehold.

Rederiet har derfor en plikt til å kontinuerlig vurdere behovet for bemanning av fartøyet. Denne plikten fremkommer både av bemanningsforskriften og av forskrift om sikkerhetsstyring. Det er rederiets plikt å påse operasjon av fartøyet skjer innenfor de rammene som regelverket gir.

Forskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse og lasteskip med en bruttotonnasje på 50 og derover, med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse. For skip som kun anvendes i opplærings- og undervisningsøyemed og skip i los- eller redningstjeneste kommer forskriften bare til anvendelse i den utstrekning dette er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i det enkelte tilfelle.

Søknad om bemanningsoppgave

Søknad om bemanningsoppgave (KS 0308 og KS 0308-1) sendes inn av rederi via Sjøfartsdirektoratets skjemaportal.

KS 0308 kan fylles ut og sendes inn elektronisk via Altinn, se veiledning.

KS 0308-1 finnes som pdf-fil, og kan fylles ut på skjerm og sendes som vedlegg til e-post til post@sdir.no.

Hvordan logge inn i Altinn via skjemaportalen

Til toppen