Registrere heftelser i NIS/NOR/BYGG

  • Publisert: 27.11.2015

Pantedokumenter og andre rettigheter kan registreres på fartøy i NIS, NOR og BYGG. Frivillig stiftet pant kan bare få rettsvern ved registrering, jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 41.

1. Registrering av nytt pant/ ny rettighet

1. Er det registrert pant i fartøyet fra før?

Det er vanlig at pantedokumentene er registrert med forbehold: "Forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". 

Banken/ panthaver må enten samtykke til nytt pant/ rettighet eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt panthaver for innsending av originalt pantedokument.

  • Hvis samtykke til nytt pant/ rettighet: Ny kreditor, pantets størrelse og valuta må presiseres.
  • Hvis panthaver er et selskap: Påtegningen signeres med forpliktende underskrift iht. selskapets signaturbestemmelser i firmaattest. Prokurister kan påføre slettepåtegning.
  • Hvis panthaver er et utenlandsk selskap må signaturen bekreftes av Notarius Publicus som deretter bekreftes ved legalisering av norsk utenriksstasjon eller ved påføring av Apostille.
    Notarius Publicus skal bekrefte utsteders identitet og utsteders fullmakt til å gjøre en slik påtegning.

2. Nytt pant/ rettighet sendes inn med forpliktende underskrift av låntaker.

  • For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser i firmaattest.
  • Hvis låntaker er et utenlandsk selskap/ person: Underskriften må signaturen bekreftes av Notarius Publicus som deretter bekreftes ved legalisering av norsk utenriksstasjon eller ved påføring av Apostille.
    Notarius Publicus skal bekrefte utsteders identitet og utsteders fullmakt til å gjøre en slik påtegning.

2. Gebyr (-er)

Slettelser er ikke gebyrbelagt.

Samtykker og nye pantedokumenter/ rettigheter faktureres iht. gjeldende satser jf. betalingsinformasjon KR-0070, utfylt ut og signert av fakturamottaker.
Merk: Gebyr for registrering av påtegninger og nye pant er lik i NIS/ NOR og BYGG.

3. Innsending av dokumentene

Når kan vi sende inn?

Originale pantedokumenter kan ikke deponeres hos Skipsregistrene i uregistrert stand i mer enn 3 uker.
I de tilfeller dokumentene sendes for deponering (inntil 3 uker) bes innsender bekrefte dette skriftlig.
Dersom registrering ikke finner sted innen 3 uker fra mottak vil originalt pantedokument bli returnert i uregistrert stand.

Pantedokumenter/ andre rettigheter må alltid sendes Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene i original for å bli antatt til registrering:

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

4. Fra regelverket

Til toppen