Ulykkesstatistikk

  • Publisert: 27.11.2015

Sjøfartsdirektoratet bruker data fra innrapporterte ulykker til å lage ulykkesstatistikker. Disse publiseres gjerne ved halvår og ved årsslutt. Det er også ulykkesstatistikk for fritidsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet avgir data til Statistisk Sentralbyrå (SSB). All statistikk relatert til skip og sjøveis transport er samlet under statistikk området 10.12.40 Sjøtransport. Sjøfartsstatistikken gir opplysninger om den norske handelsflåten, godsopplysninger av skip i innenriksfart, passasjerer i fergetrafikk mellom Norge og utlandet, sjøulykker, bemanningstall på norskregistrerte skip, skip i norsk utenriksfart, passasjeropplysninger for Hurtigruten og havnestatistikk.

Datauttrekk

Sjøfartsdirekektoratet registrerer ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. Dataserien strekker seg tilbake til 1981.

Ulykker på/med norske skip og ulykker på/med utenlandske skip i norsk farvann blir registrert.

Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker siden 1981. i 2006 ble den gamle "DAMA" databasen avsluttet. Data i DAMA ble konvertert til "Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase". Mer om historikk for ulykkesdatabasen.

En ulykke registreres som enten en skipsulykke eller en arbeids – og personulykke, avhengig av om ulykken medfører en skade på skipet eller ikke. I tillegg registreres personskader. Dette medfører i praksis at noen skipsulykker og alle arbeids – og personulykker inneholder en (eller flere) personskader.

Et eksempel på dette vil være en kollisjon, hvor sammenstøtet medfører at et besetningsmedlem faller og brekker beinet. I dette tilfellet vil ulykken registreres som en skipsulykke (kollisjon), med en personskade (benbrudd). Dersom fallet ikke forekom i forbindelse med en skipsulykke vill det blitt registrert som en arbeids/personulykke med en personskade (benbrudd). 

Datauttrekket «Ulykker 1981-2015» oppsummerer både skipsulykker og personulykker registrert mellom 1981 – 2015. Merk at dette betyr at enkelt kolonner (som f.eks. skadeomfang) ikke vil inneholde informasjon på personulykker. Oversikten inneholder både ulykker og nestenulykker. Fra 2012/2013* ble også dødsulykker på fritidsfartøy registrert i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. Disse er inkludert i tabellen fra 2012/2013* og utover. Ta kontakt med seksjon for Risikostyring og HMS dersom du har behov for dødsulykker på fritidsfartøy for tidligere årganger. 

Ved analyse av data er det viktig å ta hensyn til at rapporteringskrav og registreringspraksis har endret seg opp gjennom tiden.

*På nåværende tidspunkt er ikke alle fritidsfartøyulykkene fra 2013 lagt inn i databasen.

Her finner du oversikt over registrerte personskader i systemet fordelt pr skadet person:

Tidligere ble dødsulykker som var egenvillet eller forårsaket av vold, registrert i ulykkesystemet. Disse er nå tatt ut av databasen. Derfor vil det være om lag 30 færre dødsulykker i statistikken 1981 - 2016 sammenlignet med 1981 -2015.

Personskader ved ulykker på næringsfartøy 1981 - 2016

Ulykker med næringsfartøy og fritidsfartøy 1981 - 2016

Feltene Personulykketype, Personkategori, Fødselsår, Kjønn, Nasjonalitet, Stilling, Arbeidsoperasjon, Ulykkessted, Utstyr involvert var ikke mulig å registrere i DAMA og en finner derfor ikke data i disse feltene før 1991.

Til toppen